• Khoai Tây Chiên
  • Há Cảo Chiên
  • Cá Viên Chiên
  • Khoai Tây Phô Mai Lắc
  • Combo Hồ Lô
  • Combo Mix: Khoai Tây, Cá Viên, Há Cảo, Hồ Lô